Regulamin

Regulamin Regulamin IV Bieg gen. J.H. Dąbrowskiego 2018

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem IV Biegu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego jest Stowarzyszenie Nasza Zielonka oraz Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach, Sołectwo Zielonka i Urząd Gminy Białe Błota.

2. Uczestnikiem Biegu jest każda osoba, która prawidłowo zarejestrowała się i wypełniła formularz rejestracyjny dostępny poprzez stronę internetową www.biegdabrowskiego.pl/rejestracja/ wniosła opłatę startową oraz podpisała oświadczenie (Kartę Startową) przy odbiorze Numeru Startowego.

3. IV Bieg gen. Jana Henryka Dąbrowskiego – ogólnopolski bieg przełajowy 29.09.2018 roku na dystansie około 10 km, ze startem i metą w miejscowości Zielonka, zwany w skrócie Biegiem Dąbrowskiego, zwany dalej Biegiem.

4. Biegowi towarzyszyć będzie bieg dla dzieci pod nazwą „Bieg Małego Dąbrowskiego” oraz rajd Nordic Walking pod nazwą „II Rajd Nordic Walking Drogą Generała”, zwany dalej Rajdem.

II. Cele

Bieg jest imprezą towarzyszącą wydarzeniu „224. Rocznicy Wkroczenia Wojska Powstania Kościuszkowskiego na Kujawy i Pomorze”, które odbędzie się dnia 29.09.2018 r. w Zielonce, zwanego dalej Rocznicą.

Cele Biegu:

1. Patriotyczno-historyczny: upowszechnianie pamięci o zwycięskiej bitwie pod Łabiszynem i wyzwoleniu Bydgoszczy przez oddziały gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w czasie Powstania Kościuszkowskiego. Generał Dąbrowski dotarł z Łabiszyna do Bydgoszczy przez tereny należące aktualnie do gminy Białe Błota, w tym sołectwa Prądki i Zielonka.

2. Sportowy: promocja aktywności fizycznej i biegania przełajowego; wyłonienie najlepszych zawodników kategorii generalnej (open) i wiekowych na dystansie 10 km indywidualnie i drużynowo; promocja aktywności wśród dzieci i z kijkami Nordic Walking.

3. Lokalny: promocja wsi Zielonka i wsi Prądki położonych w gminie Białe Błota, przez które prowadzi trasa Biegu oraz ponadlokalny gminy Białe Błota jako atrakcyjnej dla relaksu i turystyki.

III. Termin i miejsce, informacje podstawowe

1. Bieg odbędzie się 29 września 2018 r. (sobota) w Zielonce i Prądkach, gm. Białe Błota, powiat bydgoski, ze startem i metą w Zielonce.

2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu zostanie potwierdzona na stronie internetowej www.biegdabrowskiego.pl najpóźniej 14 dni przed datą Biegu.

3. Trasa Biegu nie będzie objęta atestem.

4. Trasa Biegu będzie oznakowana co 1 km.

5. Punkt z napojami dla Uczestników będzie znajdował się ok. 5-6 kilometra trasy Biegu oraz przy mecie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na www.biegdabrowskiego.pl oraz www.facebook.com/biegdabrowskiego.

7. Długość trasy: ok. 10 km. Bieg przełajowy na nawierzchni mieszanej: piach, asfalt, trawa.

8. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godzina 45 minut. Jednak w przypadku zawodnika, który przekroczy limit, jego ewentualna dyskwalifikacja będzie zależała od decyzji Organizatora.

9. Uczestnicy na trasie Biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń sędziów, ratowników medycznych, strażaków, funkcjonariuszy policji i wolontariuszy.

IV. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa

1. W biegu może startować każda osoba od lat 16. Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej, jest wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Organizator wprowadza limit uczestników: 200 osób tj. suma uczestników Biegu i Rajdu. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie Uczestników, o czym poinformuje Uczestników na stronie internetowej stronie internetowej www.biegdabrowskiego.pl.

3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowa rejestracja poprzez formularz elektroniczny, wniesienie opłaty startowej do 21.09.2018 r. oraz podpisanie oświadczenia w dniu odbioru pakietu startowego.

4. Lista 200 uczestników zostanie zamknięta w przypadku prawidłowej rejestracji i wniesienia wpisowego przez maksymalnie 200 osób na „liście startowej z potwierdzoną płatnością”. Lista osób „z niepotwierdzoną płatnością” nie gwarantuje udziału w biegu i jest rozumiana jako lista rezerwowa.

5. Rejestracja za pomocą formularza, do którego link dostępny jest ze strony www.biegdabrowskiego.pl/rejestracja/ trwa do dnia 21.09.2018 r. godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu.

6. W Biegu uczestniczyć będą mogli uczestnicy, których przelewy zostaną zaksięgowane na wskazany koncie bankowym do dnia 21.09.2018 r. w ramach obowiązującego limitu uczestników.

7. Zapisy w dniu Biegu – w Biurze Zawodów – miejscu wyznaczonym przez Organizatora będą możliwe w przypadku nie wyczerpania limitu. Adres Biura zostanie opublikowany na stronie internetowej www.biegdabrowskiego.pl oraz www.facebook.com/biegdabrowskiego.

8. Uczestnicy Biegu będą weryfikowani w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie oświadczenia (Karty Startowej).

9. W trakcie trwania biegu każdy uczestnik jest zobowiązany do założenia Numeru Startowego wydanego w Pakiecie Startowym poprzez przymocowanie do odzieży na klatce piersiowej.

10. Zasłanianie Numeru Startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych Numerów Startowych.

11. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

13. Regulamin i Formularz Rejestracyjny są dostępne poprzez stronę www.biegdabrowskiego.pl.

14. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

15. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach i deskorolkach. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

16. Imprezę IV Bieg gen. J.H. Dąbrowskiego ubezpiecza Organizator (ubezpieczenie NNW uczestników i wolontairiuszy). Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

17. Uczestnicy akceptują ogólne warunki ubezpieczenia NNW.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

19. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu lub marszu przełajowym na dystansie ok. 10 km oraz świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.

20. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie (Kartę Startową) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.

21. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na trasie Biegu oraz osobę nawigującą.

V. Opłata Rejestracyjna

1. Opłatę rejestracyjną należy dokonać tylko za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności połączonego z formularzem zapisów lub w dniu zawodów gotówką. Opłata Rejestracyjna zwana dalej także wpisowym za udział w Biegu wynosi:

a. od uruchomienia rejestracji do dnia 21.09.2018 r. Opłata Rejestracyjna wynosić będzie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za jednego Uczestnika – płatne przelewem;

b. w dniu Biegu 29.09.2018 r. wynosić będzie 75 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) – za jednego Uczestnika – płatne gotówką.

2. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora.

3. O wysokości Opłaty Rejestracyjnej decyduje data wpłaty lub nadania przelewu, nie zaś data rejestracji Uczestnika.

4. Płatności realizowane są przelewami (przelew elektroniczny, przekaz pocztowy). W dniach działania Biura Zawodów płatności przyjmowane będą gotówką.

5. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

6. Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika.

7. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu – musi to zaznaczyć w uwagach do formularza oraz w opisie przelewu.

8. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.

9. Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny.

VI. Pakiet Startowy

1. Po złożeniu Formularza Rejestracyjnego oraz uiszczeniu Opłaty Rejestracyjnej Uczestnik otrzyma Pakiet Startowy, w skład którego wchodzą m.in. prawo udziału w Rocznicy i zawodach, numer startowy, medal pamiątkowy, ubezpieczenie NNW, opieka medyczna, napoje i posiłek regeneracyjny, udział w atrakcjach dodatkowych.

2. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

3. Numery Startowe będzie można odbierać pod adresem i we wskazanym terminie podanym na stronie na www.biegdabrowskiego.pl oraz www.facebook.com/biegdabrowskiego.

 

VII. Pomiar i limit czasu

1. Pomiar czasu będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chipy zwrotne).

2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas netto.

3. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać Numer Startowy przypięty w widocznym miejscu na klatce piersiowej oraz zamocowany do buta chip do pomiaru czasu.

4. Organizator określa limit czasu ukończenia Biegu: 1 godzina 45 minut.

5. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie czasu nie zostaną sklasyfikowani na linii mety. Jednak ostateczna decyzja pozostaje w rękach Organizatora i będzie rozpatrywana indywidualnie w przypadku każdego zawodnika, który przybiegnie po wyznaczonym limicie.

VIII. Biuro zawodów, depozyt

1. Informacje o adresie Biura Zawodów i godzinach jego otwarcia zamieszczone będą na stronie internetowej www.biegdabrowskiego.pl. Odbiór numeru i pakietu startowego Uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu oświadczenia wraz z kopią dowodu tożsamości Uczestnika.

2. W pobliżu mety Biegu Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu, szatni oraz sanitariatów.

3. W depozycie zabrania się pozostawiania rzeczy wartościowych oraz dokumentów.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników bez opieki w trakcie Biegu.

IX. Klasyfikacje i nagrody

1.Klasyfikacja generalna (open) kobiet (3 pierwsze miejsca) i mężczyzn (3 pierwsze miejsca),  klasyfikacja drużynowa (3 pierwsze miejsca) oraz klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn (3 pierwsze miejsca):

K i M 16 od 16 do 19 lat

K i M 20 od 20 do 29 lat

K i M 30 od 30 do 39 lat

K i M 40 od 40 do 49 lat

K i M 50 od 50 do 49 lat

K i M 60+ od 60 lat wzwyż.

2.Drużyna może liczyć od 3 do dowolnej liczby osób, przy czym klasyfikacji podlegać będą najlepsze czasy 3 osób.

3.Nagrody w kategoriach generalnej i wiekowej nie dublują się, co oznacza, że osoby nagrodzone w klasyfikacji open (I-III) nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.

4.Aby zgłosić się indywidualnie lub jako drużyna do klasyfikacji branżowych konieczne jest wypełnienie pola „Drużyna” w formularzu rejestracyjnym nazwą jednakową dla wszystkich Uczestników należących do jednej drużyny.

5.O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

6.Laureaci otrzymają okolicznościowe statuetki lub puchary.

7.Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

X. Polityka prywatności i ochrona danych

1. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów.

2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

3. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od Partnerów i Sponsorów.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu, zmian i istotnych informacji związanych z Biegiem takich jak przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora.

6. Uczestnik zarejestrowany do Biegu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i Sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w materiałach dotyczących Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także do wykorzystania w internecie oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne. Niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny, bez ograniczeń terminowych i jest nieodpłatna.

7. Dane osobowe Uczestników Biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody oraz celach marketingowych.

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu lub Rajdzie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu lub Rajdzie. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji np. e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

10. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.

11. Zawodnikom przysługują prawa do: a. dostępu do danych, b. sprostowania danych, c. usunięcia danych, d. ograniczenia przetwarzania danych, e. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f. wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.

XI. Postanowienia końcowe

1.Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

2.Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

3.Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

4.W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

5.Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Biegu.

6.Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania takich szkód.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.

9.Informacje i aktualności dotyczące Biegu można znaleźć na oficjalnej stronie biegu pod adresem www.biegdabrowskiego.pl oraz www.facebook.com/biegdabrowskiego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na www.biegdabrowskiego.pl.

 

Rejestracja